Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

System nadzorowania w czasie rzeczywistym procesu wytłaczania

Nr projektu: (RPPK.01.02.00-18-0045/17-00)  

Tytuł projektu:
Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej

 

EDOCS Intelligence to innowacyjna platforma sprzętowo-programowa przeznaczona do monitorowania oraz diagnozowania w czasie rzeczywistym procesu wytłaczania.

Główne moduły platformy:

 • Sprzętowy sterownik kontroli procesu wytłaczania
 • Moduł klasyfikacji w czasie rzeczywistym
 • Interfejs graficzny dla operatora maszyny/procesu (dotykowy panel operatorski)
 • Interfejs graficzny dla inżyniera procesu (www)

 

Specyfikacja funkcjonalna modułów platformy

 

 

 

 

 

 

Sterownik kontroli procesu wytłaczania

 • klasyfikacja – wykrywanie w czasie rzeczywistym i sygnalizowanie stanów poprawnych/typowych albo niepoprawnych/anomalia w procesie wytłaczania
 • komunikacja z systemami sterowania maszyn i możliwość przerwania realizacji procesu
 • konfigurowanie parametrów klasyfikatora
 • konfigurowanie parametrów modułu zgłaszania alarmów
 • zapis danych z działania systemu do bazy danych, np. data i godzina uruchomienia sterownika, liczba operacji poprawnych, liczba operacji niepoprawnych, liczba fałszywych alarmów, liczba niezgłoszonych alarmów

 

Moduł klasyfikacji w czasie rzeczywistym

 • realizacja algorytmu klasyfikacji stanu procesu w czasie rzeczywistym
 • konfigurowanie parametrów algorytmu klasyfikacji
 • przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych z systemu pomiarowego
 • częstotliwość próbkowania sygnału pomiarowego do 50 kHz
 • maksymalny czas reakcji systemu klasyfikacji zależny od wydajności maszyny

 

 

Interfejs graficzny dla operatora maszyny/procesu (dotykowy panel operatorski)

 • aktywacja/deaktywacja funkcji nadzorowania
 • sygnalizowanie operatorowi dwóch stanów realizacji nadzorowanego procesu: poprawny/typowy albo niepoprawny/anomalia
 • możliwość konfigurowania parametrów klasyfikatora
 • możliwość konfigurowania parametrów modułu zgłaszania alarmów
 • możliwość potwierdzenia lub odrzucenia wyniku klasyfikacji
 • możliwość zgłoszenia niewykrytego przypadku niepoprawnej realizacji procesu

 

 

 

Interfejs graficzny dla inżyniera procesu (www)

 • graficzna prezentacja danych dotyczących realizacji nadzorowanych operacji wytłaczania, w tym:
  • data i czas realizacji
  • aktualny stan – realizacja albo brak realizacji operacji
  • informacja o wyniku procesu klasyfikacji dla nadzorowanej operacji – dane historyczne
  • dostęp do danych pomiarowych historycznych, np. sygnał czasowy zarejestrowany z czujnika
 • możliwość wprowadzenia informacji dotyczącej jakości wyprodukowanego detalu przez użytkowników systemu – historycznie
 • dostęp do danych o odrzuceniu lub potwierdzeniu wyniku klasyfikacji przez operatora

 

 

Produkt opracowany w ramach projektu, pn. „Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej”

 

OPIS PROJEKTU
Projekt polega na opracowania zintegrowanego systemu sterowania procesem produkcyjnym realizowanym w sektorze wytwórczym, wspomagającym i optymalizującym istotne decyzje zarządcze z wykorzystaniem nadzorowania procesów produkcyjnych oraz metod inteligencji obliczeniowej w czasie rzeczywistym (OEE – Overall Equipment Effectiveness).

 

CELE PROJEKTU
Celem strategicznym projektu jest „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firm wchodzących w skład konsorcjum poprzez realizację prac B+R w zakresie optymalizacji procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego w wyniku wdrożenia do praktyki gospodarczej założeń Przemysłu 4.0 w oparciu o innowacyjny system sterowania i nadzorowania procesów wytwórczych oraz metod inteligencji obliczeniowej”.

 

PLANOWANE EFEKTY
Pełne wdrożenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego rozwiązania pozwoli grupom docelowym osiągnąć niespotykany dotąd poziom wydajności operacyjnej i przyspieszyć wzrost produktywności. Nowe rodzaje zaawansowanej produkcji i procesów przemysłowych, integracji oraz współpracy maszyny i urządzeń do pracy ludzkiej pozwoli na pełną elastyczność systemów produkcyjnych przedsiębiorstwa.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU
5 777 617,79 PLN

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
2 941 035,15 PLN

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Dane na temat kompleksowego systemu Z-BOX opracowanego w ramach projektu można znaleźć na stronie firmy ZETO-RZESZÓW:

https://systemydozarzadzania.zetorzeszow.pl/systemy-dla-biznesu/produkcja_4_0/