Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Opracowanie zintegrowanego inteligentnego systemu diagnozowania i sterowania przeznaczonego dla zautomatyzowanych systemów transportu i magazynowania kontenerów termoizolacyjnych do przechowywania żywności

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu:
„Opracowanie zintegrowanego inteligentnego systemu diagnozowania i sterowania przeznaczonego dla zautomatyzowanych systemów transportu i magazynowania kontenerów termoizolacyjnych do przechowywania żywności”.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0175/21-00

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest opracowanie w wyniku prac B+R innowacyjnego
w skali światowej produktu w postaci inteligentnej platformy sprzętowo-programowej do sterowania i diagnozowania systemów transportu i magazynowania kontenerów termoizolacyjnych przeznaczonego dla zautomatyzowanych centrów dystrybucyjnych FMCG, złożonego z Mobilnej Stacji Diagnostycznej (MSI) i systemu diagnozowania procesu mycia i suszenia o niespotykanych dotychczas na rynku cechach i funkcjonalnościach, umożliwiających diagnostykę oraz jakościową kontrolę przygotowania kontenerów.

Planowane efekty:
W efekcie realizacji projektu stworzony zostanie innowacyjny w skali światowej prototyp platformy sprzętowo-programowej cyber-fizycznego produktu w postaci zintegrowanego inteligentnego systemu zaawansowanego sterowania i optymalizacji oraz diagnozowania kluczowych procesów technologicznych (transport, mycie, suszenie, schładzanie) oraz urządzeń i ciągów transportowych, przeznaczony dla systemów transportu i magazynowania kontenerów termoizolacyjnych do przechowywania żywności, stanowiących kluczowy element funkcjonowania centrów dystrybucyjnych żywności. Będący rezultatem projektu nowy produkt, stanowił będzie synergiczne połączenie elementów mechanicznych, sterujących, robotycznych i informatycznych, pozwalając na optymalizację kosztów obsługi procesów logistycznych załadunku produktów spożywczych poprzez zautomatyzowane wyeliminowanie wąskich gardeł etapu przygotowania kontenerów, w tym co najmniej: uszkodzeń mechanicznych, obecności elementów obcych, nieczystości i nieodpowiedniego poziomu schłodzenia. Wdrożenie rezultatów projktu nastąpi z uwzględnieniem dyfuzji innowacji w EDOCS Systems Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie sprzedaży produktu systemowego polskim i europejskim centrom dystrybucyjnym, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności Wnioskodawcy, wzrostu przychodów, a także zacieśnienia współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Projekt będzie miał również pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Wartość projektu: 2 692 143,56 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 1 239 689,10 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.10.2023 (data podpisania umowy o dofinansowanie – 20.12.2021)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju: Oś priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.