Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Inteligentny i modułowy zintegrowany system intralogistyczny wyposażony w zaawansowane funkcje sterowania oraz gromadzenia i maszynowego przetwarzania danych.

Nr projektu: 
POIR.01.01.01-00-0166/21

Tytuł projektu:
Inteligentny i modułowy zintegrowany system intralogistyczny wyposażony w zaawansowane funkcje sterowania oraz gromadzenia i maszynowego przetwarzania danych.

Cel projektu:
Celem jest opracowanie inteligentnego systemu intralogistyki. Nowa wiedza jaką nabędzie Beneficjent powstanie podczas prac na utworzeniem platformy sprzętowo-programowej dla inteligentnego diagnozowania systemów transportu wewnętrznego i algorytmami sztucznej inteligencji do diagnozowania, wykorzystania materiałów kompozytowych w nowych zastosowaniach, opracowanie prototypów urządzeń o większej prędkości transportu i przy zwiększonym obciążeniu.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie inteligentny komplementarny system transportu palet, integrujący urządzenia mechaniczne, zaawansowane systemy sterowania, systemy informatyczne oraz platformę sprzętowo-programową do gromadzenia i inteligentnego (metody AI) przetwarzania (diagnoza, predykcja, maszynowe odkrywanie wiedzy, optymalizacja) masywów danych pozyskanych z czujników, urządzeń pomiarowych i systemów informatycznych.

Efekty projektu ukierunkowane są na osiągnięcie:

Beneficjent: EDOCS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.12.2023 (data podpisania umowy o dofinansowanie ………)

Wartość wydatków kwalifikowanych: 12 882 958,64 PLN

Wartość dofinansowania: 5 153 183,44 PLN


Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu:
„Opracowanie zintegrowanego inteligentnego systemu diagnozowania i sterowania przeznaczonego dla zautomatyzowanych systemów transportu i magazynowania kontenerów termoizolacyjnych do przechowywania żywności”.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0175/21-00

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest opracowanie w wyniku prac B+R innowacyjnego
w skali światowej produktu w postaci inteligentnej platformy sprzętowo-programowej do sterowania i diagnozowania systemów transportu i magazynowania kontenerów termoizolacyjnych przeznaczonego dla zautomatyzowanych centrów dystrybucyjnych FMCG, złożonego z Mobilnej Stacji Diagnostycznej (MSI) i systemu diagnozowania procesu mycia i suszenia o niespotykanych dotychczas na rynku cechach i funkcjonalnościach, umożliwiających diagnostykę oraz jakościową kontrolę przygotowania kontenerów.

Planowane efekty:
W efekcie realizacji projektu stworzony zostanie innowacyjny w skali światowej prototyp platformy sprzętowo-programowej cyber-fizycznego produktu w postaci zintegrowanego inteligentnego systemu zaawansowanego sterowania i optymalizacji oraz diagnozowania kluczowych procesów technologicznych (transport, mycie, suszenie, schładzanie) oraz urządzeń i ciągów transportowych, przeznaczony dla systemów transportu i magazynowania kontenerów termoizolacyjnych do przechowywania żywności, stanowiących kluczowy element funkcjonowania centrów dystrybucyjnych żywności. Będący rezultatem projektu nowy produkt, stanowił będzie synergiczne połączenie elementów mechanicznych, sterujących, robotycznych i informatycznych, pozwalając na optymalizację kosztów obsługi procesów logistycznych załadunku produktów spożywczych poprzez zautomatyzowane wyeliminowanie wąskich gardeł etapu przygotowania kontenerów, w tym co najmniej: uszkodzeń mechanicznych, obecności elementów obcych, nieczystości i nieodpowiedniego poziomu schłodzenia. Wdrożenie rezultatów projktu nastąpi z uwzględnieniem dyfuzji innowacji w EDOCS Systems Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie sprzedaży produktu systemowego polskim i europejskim centrom dystrybucyjnym, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności Wnioskodawcy, wzrostu przychodów, a także zacieśnienia współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Projekt będzie miał również pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Wartość projektu: 2 692 143,56 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 1 239 689,10 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.10.2023 (data podpisania umowy o dofinansowanie – 20.12.2021)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju: Oś priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.


Innowacyjny, zrobotyzowany i inteligentny systemu mycia boksów do przechowywania żywności

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1373/20-00   

Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnego, zrobotyzowanego i inteligentnego systemu mycia boksów do przechowywania żywności.

Cel projektu:

Inteligentny zrobotyzowany system mycia boksów do transportu żywności, zawierający synergiczne połączenie elementów mechanicznych, sterujących, robotycznych i informatycznych.

Planowane efekty:

Koncepcja rezultatu projektu – inteligentny zrobotyzowany system mycia boksów do transportu żywności, integrujący elementy mechaniczne, sterujące, robotyczne oraz informatyczne to nowatorskie rozwiązanie zrealizowane zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0, mające na celu zaoferowanie użytkownikowi końcowemu zwiększenie produktywności procesu mycia kontenerów.

Nowość rezultatu projektu będzie bazowała na efekcie synergii ww. obszarów i innowacyjnych funkcjonalności, m.in. przy zastosowaniu dedykowanej architektury sprzętowo-programowej (architektura informatyczna umożliwiająca integrację wysoce heterogenicznych danych pochodzących zarówno z innych systemów informatycznych, jak i z systemów sterowania, sterowników automatyki oraz z czujników pomiarowych) oraz zaawansowanego systemu diagnozowania wykorzystującego metody sztucznej inteligencji.

Efekty projektu ukierunkowane są na osiągnięcie:

Beneficjent:
EDOCS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Okres realizacji projektu:
12.10.2020 – 12.08.2022 (data podpisania umowy o dofinansowanie – 28.04.2021)

Wartość wydatków kwalifikowanych:
4 271 084,73 PLN

Wartość dofinansowania:
1 708 433,90 PLN